Parik
Close Menu

Tekstiilit kiertoon Kymenlaaksossa

 

 

 

Hankkeen toiminta-aika 1.1.2023 – 31.12.2024

 

Hanke toteutetaan yhteistyöhankkeena. Päätoteuttajana toimii Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK. Osatoteuttajina Parik-säätiö, Sotek-säätiö, Kouvolan ammattiopisto Eduko ja Kouvola Innovation Kinno. Hankkeen yhteistyökumppanina toimii Kymenlaakson jäte.

Päätoteuttajan hankesivut: https://www.xamk.fi/tutkimus-ja-kehitys/tekstiilit-kiertoon-kymenlaaksossa/

Poistotekstiilin keräyksen muuttuminen lakisääteisesti pakolliseksi vuoden 2023 alusta aikaansaa tarpeen luoda jakeen keräämiseksi ja hyödyntämiseksi tarvittavat alueelliset toimintamallit ja verkostot. Hankkeessa tutkitaan yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa mahdollisuuksia parantaa poistotekstiilien keräystä, jätelogistiikkaa, lajittelua ja tekstiilijätteen hyötykäyttömahdollisuuksia. Tällä hetkellä yksi prosessin pullonkauloista on lajittelun hitaus ja lajiteltavan materiaalin laadun vaihtelu. Lisäksi tekstiilijätteen uusia hyödynnettävyysvaihtoehtoja etsimällä on mahdollista vähentää kokonaisjätteen määrää.

Keskeinen ongelma vaate- ja muotiteollisuudessa on osittain kertakäyttökulttuuriin siirtyminen. Muotisesonkien määrä on kasvanut ja tapa, jolla ihmiset pyrkivät eroon ei-toivotuista vaatteista, on muuttunut: tavaroita heitetään pois eikä korjata tai lahjoiteta. Vuodesta 1996 EU:ssa ostettujen vaatteiden määrä henkeä kohti on kasvanut 40 prosenttia vaatteiden keskimääräisen hintatason alentamisen seurauksena. Samalla vaatteiden käyttöikä on lyhentynyt. Eurooppalaiset kuluttavat lähes 26 kiloa ja heittävät pois noin 11 kiloa tekstiilejä joka vuosi. Euroopan tasolla tarkasteltuna suurin osa käytetyistä vaatteista (87 %) käytetään energiaksi tai loppujätteeksi. Koko maailmassa alle prosentti vaatteista kierrätetään vaatteina, mikä johtuu osittain riittämättömästä teknologiasta.

Suomen vuotuinen tekstiilijätemäärä on 70–100 miljoonaa kiloa. Vuonna 2021 tekstiilijätteestä noin viidennes kierrätetään, loput poltetaan, joten jo pelkästään Suomen tasolla on selkeä tarve tekstiilijätteen kierrätysasteen nostamiselle. Alueellisen uusiokäytön lisäämisen tavoitteena on kehittää myös uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Toimintakentän muuttuessa on tärkeää tunnistaa alueelliset vahvuudet ja kehittää alan toimijoiden yhteistoimintaa. Toistaiseksi kuluttajaperäiselle poistotekstiilijakeelle ei sellaisenaan tai kuidutettuna löydy läheskään niin paljon käyttönieluja kuin materiaalia tiedetään tulevan saataville kansallisen keräysvelvoitteen astuessa voimaan. Kehittämistarpeeseen vastataan hankkeessa tiekarttatyön, osaamistarveselvityksen sekä poistotekstiilin käsittelykokeilujen kautta.

Hankkeen keskeisenä tavoitteena on tunnistaa kustannustehokkuudeltaan ja ympäristövaikutuksiltaan optimaaliset keräys- ja kuljetuslogistiikan ratkaisut Kymenlaakson tekstiilikiertotalouteen, näin edistäen laajamittaista ja kannattavaa poistotekstiilin hyötykäyttöä tulevaisuudessa. Hankkeessa tehdyn soveltuvien tunnistus- ja lajitteluteknologioiden ja prosessien / toimintamallien kartoituksen ja kokeilujen perusteella löydetään hyödynnettäviä lajittelutapoja huomioiden samalla osatyökykyisten työntekijöiden tarpeet. Hankkeen tavoitteena on myös luoda konsepti elämykselliselle poistotekstiilinkeräykselle ja tiekartta tekstiilikiertotalouden verkostojen ja TKI-toiminnan kehittymiselle osana alueellista kiertotalouden osaamisekosysteemiä. Lisäksi hankkeessa tehtävien tekstiilien hienontamis- ja kierrätyskokeiden tavoitteena on selvittää eri valmistusmateriaaleista tehtyjen tekstiilien kierrätettävyyttä ja hyödynnettävyyttä.

 

Kalliokoski Kari
Hankevastaava, palvelupäällikkö

kari.kalliokoski@parik.fi

0400 683 395

 

Hämäläinen Marjo
Projektityöntekijä, työvalmentaja

marjo.hamalainen@parik.fi

040 487 6398